QQPC端原生创建和使用CTXString类

做QQ插件这么多年了,在我年幼无知的时候曾经写过一篇文章:http://lance.moe/post-181.html

当时是2011年,初一刚毕业在上初二,而且有不少基佬都在写QQ插件,大家其乐融融探讨气氛很浓,转眼都过去四五年了,实在是太快了。

以上都是题外话,我们步入今天的内容:

如何原生创建QQ客户端的CTXStringW和CTXStringA类?

我们注意到,QQ的许多函数都是需要用到这两个类的,其实这两个类类似于ATL提供的CString,功能上起码是基本一样的,具体怎么实现的不是今天的研究话题,我们的话题是如何去用。

众所周知,QQ2009以后至今的QQPC客户端都是COM架构的,QQ内部无非就两大种class,一种是C++的class,另一种是COM包装的虚函数class,以C开头的是C++的class类(如CTXStringW、CTXBSTR等),以I开头的是COM类(比如ITXData、ITXMsgPack等)。

COM是种古老的技术了,但是至今它的思想还是不过时,早期OSXQQ、LinuxQQ都是腾讯在其他平台模拟COM做成的,基本可以很方便的移植代码,但是很遗憾这种思想没有坚持下去,也许是因为本身COM就是一种比较复杂的实现,在今天可以有更多更简单的实现方式。

我们知道COM的导出类其实就是一张虚函数表,在COM服务中注册后,我们只需要通过一个GUID就可以创建了,那么QQ中C类是怎么创建的呢?

其实很简单,C类没法“凭空”创建,所以QQ客户端里这种C打头的class,只是通过导出表的形式导出了而已,这个CTXStringW和CTXStringA就是在Common.dll中导出的,那么怎么创建和调用?

其实也很简单,我们只需要通过QQ的DLL生成LIB伪静态库即可,生成方法我贴个BAT脚本:

1
2
3
4
set DLLNAME=Common
pexports %DLLNAME%.dll > %DLLNAME%.def
lib /def:%DLLNAME%.def /machine:i386 /out:%DLLNAME%.lib
pause

运行这段代码你需要安装过VS,而且设置好环境路径,具体怎么设置,网上搜一下就知道了,不再浪费口舌。

然后就是得知里面这个类怎么引入?网上有许多导出器可以用,搜索一下就可以得到答案,我直接贴出我做好的:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
#pragma comment(lib, "Common.lib")
#define DLLIMPORT __declspec(dllimport)

class DLLIMPORT CTXBSTR
{
public:
  CTXBSTR(class CTXStringW const &);
  CTXBSTR(int);
  CTXBSTR(int,wchar_t const *);
  CTXBSTR(struct _GUID const &);
  CTXBSTR(void);
  CTXBSTR(wchar_t const *);
  bool operator!=(class CTXBSTR const &)const;
  bool operator!=(wchar_t *)const;
  bool operator!=(wchar_t const *)const;
  bool operator<(class CTXBSTR const &)const;
  bool operator<(wchar_t *)const;
  bool operator<(wchar_t const *)const;
  bool operator==(class CTXBSTR const &)const;
  bool operator==(wchar_t *)const;
  bool operator==(wchar_t const *)const;
  bool operator>(class CTXBSTR const &)const;
  bool operator>(wchar_t *)const;
  bool operator>(wchar_t const *)const;
  class CTXBSTR & operator+=(class CTXBSTR const &);
  class CTXBSTR & operator+=(class CTXStringW const &);
  class CTXBSTR & operator+=(wchar_t const *);
  class CTXBSTR & operator=(class CTXBSTR const &);
  class CTXBSTR & operator=(class CTXStringW const &);
  class CTXBSTR & operator=(wchar_t const *);
  int IsEmpty(void);
  int LoadStringW(struct HINSTANCE__ *,unsigned int);
  long Append(char);
  long Append(class CTXBSTR const &);
  long Append(wchar_t const *);
  long Append(wchar_t const *,int);
  long Append(wchar_t);
  long AppendBSTR(wchar_t *);
  long AppendBytes(char const *,int);
  long ArrayToBSTR(struct tagSAFEARRAY const *);
  long AssignBSTR(wchar_t * const);
  long BSTRToArray(struct tagSAFEARRAY * *);
  long CopyTo(struct tagVARIANT *)const;
  long CopyTo(wchar_t * *)const;
  long ReadFromStream(struct IStream *);
  long ToLower(void);
  long ToUpper(void);
  long WriteToStream(struct IStream *);
  operator wchar_t *(void)const;
  unsigned int ByteLength(void)const;
  unsigned int Length(void)const;
  void Attach(wchar_t *);
  void Empty(void);
  wchar_t * * operator&(void);
  wchar_t * Copy(void)const;
  wchar_t * Detach(void);
  ~CTXBSTR(void);
};

class DLLIMPORT CTXStringA
{
public:
  CTXStringA(char const *);
  CTXStringA(char const *,int);
  CTXStringA(char,int);
  CTXStringA(struct tagEN,wchar_t const *,int);
  CTXStringA(struct tagGBK,wchar_t const *,int);
  CTXStringA(struct tagUTF8,wchar_t const *,int);
  CTXStringA(void);
  bool IsEmpty(void)const;
  bool operator!(void)const;
  char * GetBuffer(int);
  char * GetBuffer(void);
  char * GetBufferSetLength(int);
  char GetAt(int)const;
  char const * GetString(void)const;
  char operator[](int)const;
  class CTXStringA & MakeLower(void);
  class CTXStringA & MakeReverse(void);
  class CTXStringA & MakeUpper(void);
  class CTXStringA & Trim(char const *);
  class CTXStringA & Trim(char);
  class CTXStringA & Trim(void);
  class CTXStringA & TrimLeft(char const *);
  class CTXStringA & TrimLeft(char);
  class CTXStringA & TrimLeft(void);
  class CTXStringA & TrimRight(char const *);
  class CTXStringA & TrimRight(char);
  class CTXStringA & TrimRight(void);
  class CTXStringA & operator+=(char const *);
  class CTXStringA & operator+=(char);
  class CTXStringA & operator+=(class CTXStringA const &);
  class CTXStringA & operator=(char const *);
  class CTXStringA & operator=(char);
  class CTXStringA & operator=(class CTXStringA const &);
  class CTXStringA Left(int)const;
  class CTXStringA Mid(int)const;
  class CTXStringA Mid(int,int)const;
  class CTXStringA Right(int)const;
  int Compare(char const *)const;
  int CompareNoCase(char const *)const;
  int Delete(int,int);
  int Find(char const *,int)const;
  int Find(char,int)const;
  int FindOneOf(char const *)const;
  int GetAllocLength(void)const;
  int GetLength(void)const;
  int Insert(int,char const *);
  int Insert(int,char);
  int Remove(char);
  int Replace(char const *,char const *);
  int Replace(char,char);
  int ReverseFind(char)const;
  operator char const *(void)const;
  void Append(char const *);
  void Append(char const *,int);
  void Append(class CTXStringA const &);
  void AppendChar(char);
  void Empty(void);
  void Format(char const *,...);
  void FormatV(char const *,char *);
  void Preallocate(int);
  void ReleaseBuffer(int);
  void SetAt(int,char);
  void SetString(char const *);
  void SetString(char const *,int);
  void Truncate(int);
  ~CTXStringA(void);
};

class DLLIMPORT CTXStringW
{
public:
  CTXStringW(class CTXBSTR const &);
  CTXStringW(int);
  CTXStringW(struct _GUID const &);
  CTXStringW(struct tagEN,char const *,int);
  CTXStringW(struct tagGBK,char const *,int);
  CTXStringW(struct tagUTF8,char const *,int);
  CTXStringW(struct tagVARIANT const &);
  CTXStringW(void);
  CTXStringW(wchar_t *);
  CTXStringW(wchar_t const *);
  CTXStringW(wchar_t const *,int);
  CTXStringW(wchar_t,int);
  bool IsEmpty(void)const;
  bool operator!(void)const;
  class CTXStringW & MakeLower(void);
  class CTXStringW & MakeReverse(void);
  class CTXStringW & MakeUpper(void);
  class CTXStringW & Trim(void);
  class CTXStringW & Trim(wchar_t const *);
  class CTXStringW & Trim(wchar_t);
  class CTXStringW & TrimLeft(void);
  class CTXStringW & TrimLeft(wchar_t const *);
  class CTXStringW & TrimLeft(wchar_t);
  class CTXStringW & TrimRight(void);
  class CTXStringW & TrimRight(wchar_t const *);
  class CTXStringW & TrimRight(wchar_t);
  class CTXStringW & operator+=(class CTXBSTR const &);
  class CTXStringW & operator+=(class CTXStringW const &);
  class CTXStringW & operator+=(struct tagVARIANT const &);
  class CTXStringW & operator+=(wchar_t const *);
  class CTXStringW & operator+=(wchar_t);
  class CTXStringW & operator=(class CTXBSTR const &);
  class CTXStringW & operator=(class CTXStringW const &);
  class CTXStringW & operator=(struct tagVARIANT const &);
  class CTXStringW & operator=(wchar_t *);
  class CTXStringW & operator=(wchar_t const *);
  class CTXStringW & operator=(wchar_t);
  class CTXStringW Left(int)const;
  class CTXStringW Mid(int)const;
  class CTXStringW Mid(int,int)const;
  class CTXStringW Right(int)const;
  class CTXStringW SpanIncluding(wchar_t const *)const;
  class CTXStringW Tokenize(wchar_t const *,int &)const;
  class CTXStringW const & Refresh(void)const;
  int Collate(wchar_t const *)const;
  int CollateNoCase(wchar_t const *)const;
  int Compare(wchar_t const *)const;
  int CompareNoCase(wchar_t const *)const;
  int Delete(int,int);
  int Find(wchar_t const *,int)const;
  int Find(wchar_t,int)const;
  int FindOneOf(wchar_t const *)const;
  int GetAllocLength(void)const;
  int GetByteLength(void)const;
  int GetLength(void)const;
  int Insert(int,wchar_t const *);
  int Insert(int,wchar_t);
  int LoadStringW(struct HINSTANCE__ *,unsigned int);
  int LoadStringW(struct HINSTANCE__ *,unsigned int,unsigned short);
  int Remove(wchar_t);
  int Replace(wchar_t const *,wchar_t const *);
  int Replace(wchar_t,wchar_t);
  int ReverseFind(wchar_t)const;
  operator wchar_t const *(void)const;
  void Append(class CTXStringW const &);
  void Append(wchar_t const *);
  void Append(wchar_t const *,int);
  void AppendBSTR(wchar_t *);
  void AppendChar(wchar_t);
  void AppendFormat(wchar_t const *,...);
  void Empty(void);
  void Format(wchar_t const *,...);
  void FormatV(wchar_t const *,char *);
  void Preallocate(int);
  void ReleaseBuffer(int);
  void SetAt(int,wchar_t);
  void SetString(wchar_t const *);
  void SetString(wchar_t const *,int);
  void Truncate(int);
  wchar_t * * GetBSTRPtr(void);
  wchar_t * AllocSysString(void)const;
  wchar_t * GetBSTR(void)const;
  wchar_t * GetBuffer(int);
  wchar_t * GetBuffer(void);
  wchar_t * GetBufferSetLength(int);
  wchar_t * SetSysString(wchar_t * *)const;
  wchar_t GetAt(int)const;
  wchar_t const * GetString(void)const;
  wchar_t operator[](int)const;
  ~CTXStringW(void);
};

// 重载运算符
DLLIMPORT bool operator!=(char const *,class CTXStringA const &);
DLLIMPORT bool operator!=(char,class CTXStringA const &);
DLLIMPORT bool operator!=(class CTXStringA const &,char const *);
DLLIMPORT bool operator!=(class CTXStringA const &,char);
DLLIMPORT bool operator!=(class CTXStringA const &,class CTXStringA const &);
DLLIMPORT bool operator!=(class CTXStringW const &,class CTXStringW const &);
DLLIMPORT bool operator!=(class CTXStringW const &,wchar_t const *);
DLLIMPORT bool operator!=(class CTXStringW const &,wchar_t);
DLLIMPORT bool operator!=(wchar_t *,class CTXBSTR const &);
DLLIMPORT bool operator!=(wchar_t const *,class CTXBSTR const &);
DLLIMPORT bool operator!=(wchar_t const *,class CTXStringW const &);
DLLIMPORT bool operator!=(wchar_t,class CTXStringW const &);
DLLIMPORT bool operator<(char const *,class CTXStringA const &);
DLLIMPORT bool operator<(class CTXStringA const &,char const *);
DLLIMPORT bool operator<(class CTXStringA const &,class CTXStringA const &);
DLLIMPORT bool operator<(class CTXStringW const &,class CTXStringW const &);
DLLIMPORT bool operator<(class CTXStringW const &,wchar_t const *);
DLLIMPORT bool operator<(wchar_t const *,class CTXStringW const &);
DLLIMPORT bool operator<=(char const *,class CTXStringA const &);
DLLIMPORT bool operator<=(class CTXStringA const &,char const *);
DLLIMPORT bool operator<=(class CTXStringA const &,class CTXStringA const &);
DLLIMPORT bool operator<=(class CTXStringW const &,class CTXStringW const &);
DLLIMPORT bool operator<=(class CTXStringW const &,wchar_t const *);
DLLIMPORT bool operator<=(wchar_t const *,class CTXStringW const &);
DLLIMPORT bool operator==(char const *,class CTXStringA const &);
DLLIMPORT bool operator==(char,class CTXStringA const &);
DLLIMPORT bool operator==(class CTXStringA const &,char const *);
DLLIMPORT bool operator==(class CTXStringA const &,char);
DLLIMPORT bool operator==(class CTXStringA const &,class CTXStringA const &);
DLLIMPORT bool operator==(class CTXStringW const &,class CTXStringW const &);
DLLIMPORT bool operator==(class CTXStringW const &,wchar_t const *);
DLLIMPORT bool operator==(class CTXStringW const &,wchar_t);
DLLIMPORT bool operator==(wchar_t *,class CTXBSTR const &);
DLLIMPORT bool operator==(wchar_t *,class CTXStringW const &);
DLLIMPORT bool operator==(wchar_t const *,class CTXBSTR const &);
DLLIMPORT bool operator==(wchar_t const *,class CTXStringW const &);
DLLIMPORT bool operator==(wchar_t,class CTXStringW const &);
DLLIMPORT bool operator>(char const *,class CTXStringA const &);
DLLIMPORT bool operator>(class CTXStringA const &,char const *);
DLLIMPORT bool operator>(class CTXStringA const &,class CTXStringA const &);
DLLIMPORT bool operator>(class CTXStringW const &,class CTXStringW const &);
DLLIMPORT bool operator>(class CTXStringW const &,wchar_t const *);
DLLIMPORT bool operator>(wchar_t const *,class CTXStringW const &);
DLLIMPORT bool operator>=(char const *,class CTXStringA const &);
DLLIMPORT bool operator>=(class CTXStringA const &,char const *);
DLLIMPORT bool operator>=(class CTXStringA const &,class CTXStringA const &);
DLLIMPORT bool operator>=(class CTXStringW const &,class CTXStringW const &);
DLLIMPORT bool operator>=(class CTXStringW const &,wchar_t const *);
DLLIMPORT bool operator>=(wchar_t const *,class CTXStringW const &);
DLLIMPORT class CTXStringA operator+(char const *,class CTXStringA const &);
DLLIMPORT class CTXStringA operator+(char,class CTXStringA const &);
DLLIMPORT class CTXStringA operator+(class CTXStringA const &,char const *);
DLLIMPORT class CTXStringA operator+(class CTXStringA const &,char);
DLLIMPORT class CTXStringA operator+(class CTXStringA const &,class CTXStringA const &);
DLLIMPORT class CTXStringW operator+(class CTXStringW const &,class CTXStringW const &);
DLLIMPORT class CTXStringW operator+(class CTXStringW const &,wchar_t const *);
DLLIMPORT class CTXStringW operator+(class CTXStringW const &,wchar_t);
DLLIMPORT class CTXStringW operator+(wchar_t const *,class CTXStringW const &);
DLLIMPORT class CTXStringW operator+(wchar_t,class CTXStringW const &);

有了这些,我们就可以开始用了~

1
CTXStringW myText = CTXStringW(L"This is a test!");
Licensed under CC BY-NC-SA 4.0